android
136期:全网精准码数==【精准25码】(29中21)


107期:全网精准25码
特围 ===32.44.08.20.13.25.37.49.12.24.36.48.04.16.28.40.09.21.33.45.02.17.29.41.06 =开(開: 狗02)准
108期:全网精准25码特围 ===36.48.12.24.09.21.33.45.08.20.32.44.04.16.28.40.02.14.26.38.05.17.29.41.07 =开(開: 蛇07)准
109期:全网精准25码特围 ===22.10.34.46.12.24.36.48.09.21.33.45.08.20.32.44.04.16.28.40.03.15.27.37.05 =开(開: 猪37)准
110期:全网精准25码特围 ===33.45.09.21.05.17.29.41.08.20.32.44.12.24.36.48.04.16.28.40.03.15.27.39.10 =开(開: 羊41)准
111期:全网精准25码特围 ===44.32.20.08.12.24.36.48.04.16.28.40.10.22.34.46.11.23.35.47.09.21.33.45.03 =开(開: 猴04)准
112期:全网精准25码特围 ===18.30.42.06.13.25.37.49.12.24.36.48.09.21.33.45.08.20.32.44.10.22.34.46.11 =开(開: 兔33)准
113期:全网精准25码特围 ===39.27.15.03.13.25.37.49.12.24.36.48.11.23.35.47.08.20.32.44.09.21.33.45.10 =开(開: 龙44)准
114期:全网精准25码特围 ===36.24.12.48.06.18.30.42.10.22.34.46.11.23.35.47.03.15.27.39.08.20.32.44.13 =开(開: 猴16)错
115期:全网精准25码特围 ===39.27.15.03.07.19.31.43.05.17.29.41.12.24.36.48.06.18.30.42.04.16.28.44.10 =开(開: 龙44)准
116期:全网精准25码特围 ===43.31.19.07.27.39.15.03.09.21.33.45.05.17.29.41.04.16.28.40.06.18.30.42.49 =开(開: 猪49)准
117期:全网精准25码特围 ===43.31.19.07.27.39.15.03.09.21.33.45.05.17.29.41.04.16.28.40.06.18.30.42.10 =开(開: 猪25)错
118期:全网精准25码特围 ===10.22.34.46.03.15.27.39.06.18.30.42.07.19.31.43.05.17.29.41.12.24.36.48.02 =开(開: 龙32)错
119期:全网精准25码特围 ===12.24.36.48.05.17.29.41.11.23.35.47.06.18.30.42.10.22.34.46.02.14.26.38.07 =开(開: 鼠24)准
120期:全网精准25码特围 ===15.27.03.39.19.07.31.43.02.14.26.38.12.24.36.48.05.17.29.41.11.23.35.47.08 =开(開: 鼠48)准
121期:全网精准25码特围 ===05.17.29.41.07.19.31.43.03.15.27.39.11.23.35.47.02.14.26.38.06.18.30.42.12 =开(開: 羊17)准
122期:全网精准25码特围 ===03.15.27.39.02.14.26.38.11.23.35.47.10.22.34.46.07.19.31.43.05.17.29.41.06 =开(開: 狗26)准
123期:全网精准25码特围 ===45.09.33.21.06.18.30.42.04.16.28.40.07.19.31.43.02.14.26.38.03.15.27.39.11 =开(開: 虎46)错
124期:全网精准25码特围 ===33.45.09.21.10.22.34.46.04.16.28.40.05.17.29.41.11.23.35.47.07.19.31.43.02 =开(開: 龙44)错
125期:全网精准25码特围 ===27.39.15.03.02.14.26.38.12.24.36.48.09.21.33.45.10.22.34.46.13.25.37.49.07 =开(開: 狗14)准
126期:全网精准25码特围 ===37.49.25.13.09.21.33.45.06.18.30.42.05.17.29.41.03.15.27.39.02.14.26.38.12 =开(開: 猪13)准
127期:全网精准25码特围 ===30.42.06.18.10.22.34.46.05.17.29.41.03.15.27.39.07.19.31.43.11.23.35.47.12 =开(開: 鼠48)错
128期:全网精准25码特围 ===33.45.09.21.10.22.34.46.06.18.30.42.04.16.28.40.11.23.35.47.07.19.31.43.12 =开(開: 蛇07)准
129期:全网精准25码特围 ===28.16.04.40.09.21.33.45.10.22.34.46.02.14.26.38.03.15.27.39.06.18.30.42.05 =开(開: 鸡15)准
130期:全网精准25码特围 ===08.20.32.44.02.14.26.38.06.18.30.42.07.19.31.43.05.17.29.41.04.16.28.40.10 =开(開: 狗38)准
131期:全网精准25码特围 ===19.07.31.43.02.14.26.38.12.24.36.48.05.17.29.41.03.15.27.39.11.23.35.47.04 =开(開: 狗02)准
132期:全网精准25码特围 ===19.07.31.43.02.14.26.38.12.24.36.48.05.17.29.41.03.15.27.39.11.23.35.47.04 =开(開: 蛇07)准
133期:全网精准25码特围 ===13.25.37.01.09.21.33.45.08.20.32.44.12.24.36.48.05.17.29.41.11.23.35.47.10 =开(開: 马06)错
134期:全网精准25码特围 ===40.28.16.04.12.24.36.48.11.23.35.47.08.20.32.44.05.17.29.41.09.21.33.45.06 =开(開: 猪01)错
135期:全网精准25码特围 ===32.44.20.08.10.22.34.46.03.15.27.39.12.24.36.48.11.23.35.47.09.21.33.45.04 =开(開: 猴04)准
136期:全网精准25码特围 ===27.03.15.39.36.48.12.24.08.20.32.44.10.22.34.46.04.16.28.40.09.21.33.45.11 =开(開: ??)准


点进来看的朋友,大家有目共睹,不改料,不删帖。
立帖为证,只为研究更加精准的六合彩给大家参考。

实力高手微信群已公开:扫描以下二维码与高手零距离互动!永久获取第一手免费资料,资深码神带你杀庄致富!!


添加扫描二维码步骤:
1.点击上方二维码保存至手机相册
2.打开微信右上角“扫一扫”
3.点击右上角”从相册选取”之前保存的二维码图片
4.点击“添加到通讯录”即可与高手零距离互动哦!
土地庙论坛

| <上一篇 | 下一篇>

点击率: 55766    回复次数: 4    最后更新: 2019-12-08 15:14:19

返 回      返回页面顶部

发表评论

确 认
确 认